Visie op leren en ontwikkelen

De afgelopen jaren is de klad behoorlijk in de trainingsmarkt gekomen en is de gemiddelde omzet van trainingsorganisaties aanzienlijk gedaald. Uiteraard speelt de crisis daarin een belangrijke rol. Echter is de crisis volgens ons niet de enige oorzaak. Bij klanten en afnemers van trainingen is langzaam maar zeker het gevoel gegroeid dat de relatie tussen het tarief en de inhoud en kwaliteit van trainingen een beetje zoek was. Is een training van € 3000,- per dag nu echt zo veel beter dan van € 1000,- per dag? Dat is dezelfde vraag als die of een advocaat van € 900 per uur nu echt heel veel beter is dan die van € 200 per uur. Soms wel maar lang niet altijd!

Bij het vaststellen van de tarieven van trainingen was de trainer leidend en hij of zij bepaalde het tarief. Bij het vaststellen van de inhoud van programma’s stond vaak de kennis van de trainer en de visie van de trainer centraal. Vaak werd de inhoud van programma’s wel aangepast aan de wens of de situaties bij opdrachtgevers. Maar een specifieke training van trainer X was bij klant 1 en bij klant 2 meestal toch op hoofdlijnen hetzelfde en soms zelfs tot in de details.

Het leerproces

Deelnemers leren tijdens een training opleiding natuurlijk een deel van wat zij willen en moeten leren. Het meeste echter leren zij in combinatie met de dagelijkse praktijk: het zelf doen en daar feedback op krijgen. Daarnaast leren mensen van hun collega’s, van hun leidinggevende, van hun klant of medewerker. Kortom zij leren het meeste in de praktijk. Het leerproces stopt dan ook niet na een training. De training is vaak het begin van het leerproces. Een formeel moment waar de trainer een basis kan leggen voor de deelnemers om daarna met het deel uit de training aan de slag te gaan.

Sommige trainers snappen dit en zorgen in ieder geval voor een goede follow-up in de zin van vervolgtrainingen. Het leerproces zal echter ook in de periode na een training en tussen trainingen moeten worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Een leidinggevende heeft hierin een essentiële taak en verantwoordelijkheid. Ook opdrachten die een deelnemer van een trainer krijgt om tussen twee trainingen uit te voeren kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren. Trainers zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de periode tussen twee trainingen en meer leidinggevenden moeten betrekken bij het leerproces.

lerende centraal

De lerende centraal

In onze visie staat het belang van de lerende altijd centraal bij trainen en opleiden. Dit besef is nog lang geen gemeengoed bij trainers en opleiders. Ook scholen worstelen met dit uitgangspunt en zijn soms meer op zichzelf gericht dan op het belang van studenten. De goede doen we hiermee zeker tekort! Als werkgever, trainer en opleider stelt dat eisen aan de manier waarop een programma wordt vorm gegeven en de inhoud wordt samengesteld. Uiteindelijk gaat het erom dat de lerende zich ontwikkelt en dat iedereen daar iets van merkt. Het volgen van een training alleen is geen garantie dat je de doelstellingen van de lerende ook daadwerkelijk haalt.

Werken met competenties

Door in trainingen en opleidingen te werken met zo mogelijk meetbare competenties kan de kwaliteit makkelijker gemeten worden. In de leeromgeving kunnen competenties aan trainingen worden gekoppeld en vooraf worden bepaald op welk niveau den deelnemer zou moeten scoren op te slagen voor de training of opleiding. Als een deelnemer heeft aangetoond over de juiste competenties te beschikken om een taak uit te kunnen voeren is het aan de leidinggevende om er voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en wel op het hoogst haalbare niveau.

Digitale ondersteuning

Een digitale leeromgeving kan het hele ontwikkelingsproces makkelijk in kaart brengen en volgen. Deelnemers kunnen eenvoudig gestuurd worden met opdrachten terwijl de trainer daar niet veel werk aan heeft. Een leidinggevende kan makkelijk worden betrokken bij het proces net als een P&O functionaris. Door met een digitale leeromgeving te werken wordt de effectiviteit en efficiency van trainen en opleiden aanzienlijk vergroot.