Trends e-learning

Posted · Add Comment

Trends e-learning

Een Brits onderzoek in 2007 voorspelde dat in 2010 30% van het aanbod van trainingen en opleidingen via e-learning zou verlopen. Volgens een Amerikaans onderzoek uit 2014 zou de totale e-learning markt ruim $ 51 miljard bedragen en de jaarlijkse groei over de jaren 2012 – 2016 bijna 8%. De grootste groei wordt gerealiseerd in Oost Europa (met name Rusland) en AziĆ«. Bij deze cijfers zou j onderscheid moeten maken in content, ontwikkel tools en leerplatformen. In West Europa lag de omzet in 2013 op ongeveer $ 6,8 miljard en de verwachte jaarlijkse groei op 5,8%. De grootste groei zal te vinden zijn bij het MKB en MKB + en het uitbesteden van content ontwikkeling.

Of deze cijfers allemaal kloppen is moeilijk te controleren. Het is echter zeker dat e-learning en blended learning niet meer weg te denken zijn. Er zijn steeds meer bedrijven die een eigen bedrijfsacademie hebben of deze overwegen. Zo zijn er ook steeds meer trainers, coaches en opleiders die zich realiseren dat je eigenlijk niet meer zonder een digitale leeromgeving kunt werken.

trends e-learningVan klassikale naar digitale instructie

Het hebben van een digitale leeromgeving is echter nooit een doel op zich.Het gaat er ook om dat je als trainer of opleider over een visie beschikt over het ontwikkelen van mensen. De lerende zou in alle gevallen centraal moeten staan en het aanbod moet aansluiten bij de doelstellingen en de behoefte van de lerende. Daar kan een digitale leeromgeving een belangrijke rol in spelen.

Lerende centraal

Hier vind je een korte video over het rendement van het leerproces. Zoals je daar kunt zien leren mensen niet alleen van een trainer of docent. Los van individuele leerstijlen leren mensen onder andere van het zelf oplossen van problemen, van hun collega’s, van klassieke instructie en van zelf iets doen. Daar zou je bij het samenstellen van programma’s rekening mee moeten houden. In het verleden waren programma’s te veel aanbod gericht. De samensteller bepaalde wat en op welke manier iemand zou moeten leren. Dat moet anders. Organiseer het leren op de werkvloer, bied extra support op de werkvloer en organiseer bijvoorbeeld feedback en reflectie.

Education permanenteeducation

Vanuit opdrachtgevers zal er meer aandacht komen voor opleiden ontwikkelen. Niet als doel op zich, maar om te zorgen dat de organisatie de uitdaging van de huidige tijd aankan en de organisatie kan groeien. Het gaat bij het ontwikkelen van medewerkers veel meer om vergroten van productiviteit en optimalisatie van resultaat en rendement. Lees iets verder ook het deel over ontwikkeling van competenties.

Google en Wikipedia als opleidingsbronnen

google wikipediaGoogle en Wikipedia zijn de meest gebruikte zoekbronnen als mensen iets willen weten. Dat is handig want je kunt er bijna alles vinden. Er schuilt echter ook een gevaar. Je zou kunnen aannemen dat alles dat je daar vindt ook echt waar is. Dat is lang niet altijd juist. Je kunt echter als je verstandig zoekt alles ontdekken en veel leren en inzichten opdoen.

Formeel leren

Soms is het echter nodig dat je voor het aanleren van bepaalde kennis of vaardigheden een goede uitleg en instructie moet krijgen, moet oefenen en feedback moet krijgen op je handelen. Een digitale leeromgeving kan daarbij nog steeds zeer welkom zijn en het totale proces effectiever maken.

Content ontwikkelenwoordenwolk-leren11

Een van de uitdagingen bij e-learning is de ontwikkeling van kwalitatief goede content. Tegenwoordig is er veel goede software beschikbaar waarmee goede content ontwikkeld kan worden. Je kunt in korte tijd tegen lage kosten goede leerstof ontwikkelen.

Gebruik van video

Video speelt een steeds belangrijkere rol bij het ontwikkelen van content. De mogelijk heden zijn ook hier steeds makkelijker geworden. Nieuw bij het gebruik van video is interactieve video. Gebruikers kunnen op basis van navigatieknoppen zelf keuzes maken in de video. Op basis van een vraag en het gegeven antwoord kan een deelnemer bijvoorbeeld een andere video voorgeschoteld krijgen.

Ook komt het zelf maken van video door deelnemers meer in trek. De deelnemer kan op basis van een opdracht een video maken van wat hij heeft gedaan en deze aan de opleider uploaden. Technisch zijn er geen beperkingen om dit te organiseren.

Bijzondere trends en ontwikkelingen

Google brilGoogle bril

De Google bril wordt door sommigen al gezien als een zeer bruikbaar hulpmiddel bij e-learning. Je kunt je voorstellen dat een deelnemer met de Google bril heel direct informatie en feedback kan krijgen op de momenten dat het wenselijk is. Het lijkt een stuk makkelijker om met de Google bril op te leren dan met je smartphone. Deze trend zal zeker doorzetten zodra de Google bril of vergelijkbaar alternatief voor iedereen toegankelijk is.

Investeringen in plaats van kosten

investeren in mensenDe komende tijden zullen bedrijven zich veel dan voorheen realiseren dat mensen het verschil maken. Dat heeft gevolgen voor hoe bedrijven aankijken tegen de “kosten” van opleiden. In de meeste bedrijven wordt opleiden nog steeds gezien als kosten. De trend laat echter zien dat binnen bedrijven opleidingsafdelingen langzaam maar zeker gezien zullen worden als profit center in plaats van cost center.

Toename van bedrijfsacademies

Binnen delen van het onderwijs is het heel gewoon dat veel informatie voor studenten via digitale weg beschikbaar wordt gesteld. De docent die voorleest uit eigen of meestal andermans werk lijkt deze taak te gaan verliezen. Ook binnen bedrijven is er een duidelijke trend dat er gekeken wordt naar veel voorkomende opleidingen en cursussen en geprobeerd wordt deze in een eigen bedrijfsacademie op te nemen. Dit zal de komende jaren steeds vaker gebeuren waarbij bedrijven ook kijken naar aanbieders van content en deze aanbieders zullen vragen hun content in de bedrijfsacademie beschikbaar te maken.

Gamificationyin yang elearning

Ook het toepassen van spelvormen zal toenemen. Het maken ervan vraagt nog wel specifieke kennis en vaak dure software. Desondanks komen er steeds meer situaties waarin een spelvorm een betere manier van leren is dan de huidige traditionele vorm.

Competentie ontwikkeling wordt nog belangrijker.

Het volgen van een training of opleiding is geen garantie dat de deelnemer ook daadwerkelijk de gewenste kennis opdoet of de gewenste competenties ontwikkelt. Hier zal veel meer aandacht voor komen. Dat vraagt van opleiders, trainers en coaches veel meer flexibiliteit. Het gaat er niet meer om wat je zelf weet, het gaat er om dat je voor de deelnemer toegevoegde waarde levert. Opdrachtgevers zullen hier veel meer nadruk op leggen.

Tarieven onder druk

Tarieven oder drukNiet alleen door de effecten van de crisis maar ook door een andere kijk op ontwikkelen van opleidingen staan de tarieven van trainingen en opleidingen onder druk. Bedrijven huren in de toekomst liever projectmatig mensen in voor specifieke projecten dan korte trajecten die lang niet altijd in een lange termijn visie passen. Hoe nuttig en effectief deze korte trajecten soms ook kunnen zijn. Door een meer kritische houding van bedrijven is men anders gaan kijken naar opleiden en ontwikkelen. Dat mag best iets kosten, maar er moet een relaties zijn tussen kosten en opbrengsten. De tarieven voor korte trajecten komen nog meer onder druk te staan, terwijl bedrijven bereid zijn meer te betalen voor langere termijn trajecten die gebaseerd zijn op de visie en de missie van de onderneming. Zogenaamde instructional designers kunnen het de komende tijd goed doen.

Conclusie

Al met al betekent dit dat de technologische ontwikkelingen gecombineerd met de inzichten in didactiek gevolgen zal hebben voor opleiden en ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van e-learning en alles dat daarmee samenhangt gaan veel minder snel dan de technische mogelijkheden. De aandacht van opdrachtgevers zal veel komen te liggen op het gericht ontwikkelen van competenties en zij zijn bereid daarvoor te betalen. De verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling komt nog meer te liggen waar deze thuishoort: bij de lerende!